Privacybeleid voor de My Nintendo Store van Nintendo of Europe GmbH

Laatst bijgewerkt: 05.2018

Dit Privacybeleid voor de Online Store is van toepassing als u een bestelling plaatst in de My Nintendo Store die beheerd wordt door Nintendo of Europe GmbH ("Nintendo", "wij" of "ons"), Herriotstrasse 4, D-60528 Frankfurt, Duitsland.

Nintendo is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 - "AVG").

Nintendo respecteert uw privacyrechten en erkent het belang van het beschermen van uw persoonsgegevens.

1 Welke informatie wij verzamelen en verwerken

Om een bestelling in de My Nintendo Store te plaatsen, moet u uw voor- en achternaam, postadres en e-mailadres opgeven.

Ook moet u uw creditcardgegevens verstrekken (creditcardnummer, vervaldatum en beveiligingscode) om de transactie mogelijk te maken.

Als u Spanje als leverend land hebt gekozen, moet u bovendien uw fiscaal nummer opgeven.

Ook verzamelen wij informatie over de bestellingen en aankopen die u hebt gedaan in de My Nintendo Store.

2 Hoe de informatie wordt gebruikt – doeleinden van de verwerking

2.1 Verwerking van uw bestelling

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om uw bestellingen te verwerken, te accepteren en te verzenden. Wij hebben uw e-mailadres nodig om u kwitanties, orderbevestigingen en de factuur te sturen.

Wij verwerken uw creditcardgegevens om de betaling uit te voeren.

De wettelijke basis voor de verwerking zoals bedoeld in deze Paragraaf 2.1 is de verwerking van uw bestelling en het uitvoeren van de koopovereenkomst, en het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (artikel 6, lid 1, onder b) en c) AVG).

2.2 Preventie van fraude en andere illegale activiteiten

Wij kunnen de verzamelde informatie verwerken voor zover dit nodig is om fraude of mogelijk illegale of aanstootgevende activiteiten te voorkomen of om onze rechten of de rechten van onze gebruikers te handhaven. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het legitiem belang dat wij nastreven, is het voorkomen van frauduleuze en illegale activiteiten, de bescherming van onze systemen en netwerken en van onze gebruikers en de handhaving van onze legitieme rechten en de rechten van onze gebruikers.

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 8 van dit Privacybeleid.

3 Cookies

Delen van de My Nintendo Store kunnen cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken. Cookies zijn kleine bestanden die naar uw apparaat worden gedownload. Cookies helpen ons om de veiligheid en vlotte functionaliteit van onze diensten te waarborgen (beveiligings- en sessiecookies) en om informatie over de voorkeuren van gebruikers te verzamelen waarmee we onze online aanbiedingen aantrekkelijker kunnen maken voor gebruikers (trackingcookies).

De beveiligings- en sessiecookies die we gebruiken, zijn nodig om u de diensten van de My Nintendo Store te bieden die u hebt aangevraagd. We gebruiken bijvoorbeeld cookies waarmee we uw My Nintendo Store-sessie kunnen onderhouden. Ook gebruiken we cookies waarmee we alle taalvoorkeuren die u hebt gekozen kunnen onthouden, zodat we de My Nintendo Store kunnen presenteren in de taal van uw voorkeur. We gebruiken daarnaast cookies die nodig zijn om de winkelmandfunctie beschikbaar te maken voor u in de My Nintendo Store.

De meeste browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser vaak zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en u kunt er mogelijk ook voor kiezen geen cookies te accepteren door de daarvoor bestemde instellingen op uw apparaat te wijzigen. Als u echter geen cookies gebruikt, kunt u bepaalde functies en mogelijkheden van de My Nintendo Store mogelijk niet gebruiken.

De wettelijke basis voor het gebruik van beveiligings- en sessiecookies zoals hierboven uitgelegd in paragraaf is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

Afgezien van cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten, kan de My Nintendo Store als onderdeel van onze website trackingcookies gebruiken. Informatie over het gebruik en de details van dergelijke trackingcookies en de beschikbare opties om dergelijke trackingcookies in of uit te schakelen, worden beschreven in ons Privacybeleid voor Websites.

4 Gebruikerscommunicatie

Wanneer u een e-mail of andere communicatie naar Nintendo verzendt, gebruiken wij die berichten om uw vragen te verwerken en op uw verzoeken te reageren.

De wettelijke basis voor deze verwerking is de levering van de dienst die u hebt aangevraagd (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

5 Wie toegang heeft tot je informatie

5.1 Nintendo kan uw gegevens delen met andere entiteiten binnen de Nintendo-groep voor gebruik in overeenstemming met dit Privacybeleid, in het bijzonder met:

  • zijn Europese vestigingen zoals die in Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, en zijn Europese gelieerde ondernemingen zoals Nintendo France SARL, Nintendo Ibérica, S.A. en Nintendo Benelux B.V.;

We hebben een legitiem belang bij het delen van uw gegevens voor interne administratieve doeleinden, met name om de My Nintendo Store aan te bieden en om eventuele vragen op efficiënte en uitstekende wijze te behandelen. U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke uitwisseling. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 8 van dit Privacybeleid.

5.2 We zullen uw naam en postadres ook delen met DHL, onze aanbieder van pakketbezorgingsdiensten, om uw bestelling te bezorgen. De wettelijke basis voor de uitwisseling van uw gegevens met DHL is de bezorging van uw bestelling en de uitvoering van de koopovereenkomst (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

5.3 In overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming kan Nintendo ook externe gegevensverwerkers gebruiken en uw gegevens delen met dergelijke externe gegevensverwerkers die namens Nintendo handelen om diensten te leveren in verband met de My Nintendo Store. Wanneer dergelijke externe verwerkers buiten de Europese Unie, respectievelijk de Europese Economische Ruimte, zijn gevestigd, bevinden dergelijke externe verwerkers zich ofwel in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt, ofwel worden passende waarborgen geboden voor een passend niveau van gegevensbescherming door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld en die zijn aangegaan tussen Nintendo en de externe gegevensverwerker.

6 Opslagperiode

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt of – indien de toepasselijke wetgeving in een langere opslag- en bewaartermijn voorziet – gedurende de door de wet vereiste opslag- en bewaartermijn. Hierna worden uw persoonsgegevens verwijderd. Houd er rekening mee dat wij verplicht zijn bepaalde transactiegegevens over uw aankoop volgens de wettelijke handels - en belastingwetgeving gedurende een periode van maximaal tien (10) jaar te bewaren.

Met name als u het recht uitoefent om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij uw persoonsgegevens die wij hebben verwerkt voor het doel waartegen u bezwaar hebt gemaakt zo snel mogelijk verwijderen, tenzij er een andere wettelijke basis voor de verwerking en bewaring van deze gegevens bestaat of tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat wij de gegevens bewaren.

7 Je rechten volgens de AVG

In het bijzonder, maar zonder beperking, hebt u mogelijk de volgende rechten krachtens de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming:

  • Recht van inzage: u hebt recht om een bevestiging van ons te verkrijgen over de vraag of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken en u hebt ook het recht om op elk moment inzage te verkrijgen tot uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 8 van dit Privacybeleid.
  • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens: als we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we er door middel van passende maatregelen voor trachten te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en up-to-date zijn voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld. Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u recht op rectificatie van deze gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 8 van dit Privacybeleid.
  • Recht op wissing van uw persoonsgegevens of recht op beperking van de verwerking: u hebt mogelijk recht op wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 8 van dit Privacybeleid.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt mogelijk het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen zoals beschreven in Paragraaf 8 van dit Privacybeleid.
  • Recht van bezwaar: u hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid.
  • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: u hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Unie. U kunt contact opnemen met de toezichthouder voor gegevensbescherming in Hessen.

8 Contactgegevens en functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid voor Websites en de activiteiten inzake gegevensverwerking van Nintendo of als u uw rechten op grond van de AVG wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met:

Nintendo of Europe GmbH ("Nintendo"), attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, of via e-mail naar privacyinquiry.noe@nintendo.de.

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Nintendo:

Nintendo of Europe GmbH, attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, of via e-mail naar dataprotectionofficer@nintendo.de.