Algemene voorwaarden van Club Nintendo

Klik hier voor de voorgaande Privacy Policy van Club Nintendo, die voor 1 april 2011 van toepassing was.

Algemene voorwaarden van Club Nintendo

Laatste wijziging: 05-2015

Club Nintendo wordt beheerd door Nintendo of Europe GmbH, gevestigd in Herriotstrasse 4, D-60528 Frankfurt, Duitsland. In deze algemene voorwaarden wordt naar Nintendo of Europe GmbH verwezen als ‘Nintendo’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.

Door je te registreren als lid van Club Nintendo ben je gebonden aan en ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en het Club Nintendo-privacybeleid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Club Nintendo voor inwoners van Nederland, op http://www.nintendo.nl.

1. Registreren als lid van Club Nintendo

1.1 Vereisten voor de registratie

Om je als lid van Club Nintendo te registreren moet je inwoner van Nederland zijn. Indien je geen inwoner van Nederland bent, gebruik dan de knop ‘Ander land kiezen’ om naar de Club Nintendo-website van jouw land te gaan. Nadat je je hebt geregistreerd, kun je niet meer inloggen op de Club Nintendo-website van een ander land. Je dient daarom tijdens de registratie zorgvuldig je land te kiezen.

Dit betekent ook dat:

 • Je je sterren alleen kunt inwisselen voor prijzen uit de sterrencatalogus op de Club Nintendo-website waarop je je hebt geregistreerd;
 • Wanneer je een Club Nintendo-pincode invoert, je ervoor moet zorgen dat je bent ingelogd op de Club Nintendo-website van jouw land. Anders riskeer je de sterren te verliezen die je voor het registreren van je product ontvangt.

Tijdens de registratie moet je je geboortedatum, e-mailadres, land, postcode en geslacht, alsmede een gebruikersnaam en wachtwoord voor je Club Nintendo-account opgeven.

Als je jonger dan 16 jaar bent, moet je toestemming van een ouder of voogd hebben om je te registreren.

1.2 Bescherming van je gegevens

Nintendo zal de gegevens die je ons hebt verstrekt nooit overhandigen aan ongeautoriseerde derden. Als je Nintendo om toegang vraagt tot je account omdat je het wachtwoord vergeten bent en het e-mailadres dat bij het account hoort niet langer actief is, kunnen wij daar geen gehoor aan geven, tenzij je bewijst dat het jouw account is. Dit bewijs is vaak erg moeilijk te leveren en dat betekent dat Nintendo zeer zelden toegang tot het account verleent. Om die reden is het uitermate belangrijk dat je je wachtwoord ergens veilig bewaart en dat als je van e-mailadres wisselt, je dit ook meteen wijzigt op de profielpagina van je Nintendo-account.

Wanneer je je registreert voor Club Nintendo, kunnen we persoonlijke gegevens over je verzamelen. Als je meer wilt weten over hoe we jouw gegevens gebruiken en beschermen, lees dan het Club Nintendo-privacybeleid.

We behouden ons het recht voor om stappen te ondernemen tegen en/of het account te beëindigen van personen die onjuiste informatie opgeven wanneer ze zich registreren, zich als andere gebruikers voordoen of een account gebruiken dat niet van hen is.

2. Sterren

2.1 Hoe je sterren verdient

Indien je lid bent van Club Nintendo, kun je sterren verdienen via interactie met Nintendo. Je verdient sterren door producten te registreren en productenquêtes in te vullen. Zowel de activiteiten waarmee sterren verdiend worden als de hoeveelheid sterren die eraan toegekend worden, kunnen in de toekomst veranderen. Om een product te registreren moet het rechtmatig zijn verkregen. Nintendo behoudt zich het recht voor de registratie te annuleren indien aan deze vereiste niet is voldaan.

2.2 Hoe je de huidige status van je account controleert

Je kunt de huidige status van je account waarop de door jou verdiende sterren staan, controleren door op de betreffende knop te klikken die op de Club Nintendo website wordt aangegeven.

2.3 Hoe je sterren inruilt

Je kunt de sterren die je hebt verdiend, inruilen voor prijzen conform het aanbod in de sterrencatalogus op het moment van inruil.

2.4 Het maximale aantal sterren en verval van sterren

Het maximale aantal door jou te verdienen sterren kan in totaliteit beperkt worden door Nintendo. Hiervan krijg je één week van tevoren bericht. Dit geldt niet voor sterren die je al verdiend hebt op het tijdstip van die kennisgeving.

Vierentwintig maanden nadat sterren verdiend zijn, vervalt hun geldigheid. Niet-ingeruilde sterren die ouder zijn dan vierentwintig maanden worden van je rekening weggestreept.

3. Prijzen

3.1 Sterrencatalogus en prijzen

De sterrencatalogus van Club Nintendo bevat een overzicht van de artikelen die verkrijgbaar zijn in ruil voor de sterren die je via Club Nintendo hebt verdiend. Daarnaast biedt Nintendo zo nu en dan gratis geschenken aan Club Nintendo-leden aan. In deze algemene voorwaarden worden alle wezenlijke of downloadbare artikelen in de sterrencatalogus en de gratis geschenken ‘prijzen’ genoemd.

De prijzen in de sterrencatalogus vormen geen concreet aanbod, maar zijn een indicatie van welke producten in het algemeen beschikbaar zijn (of waren). Nintendo behoudt zich het recht voor om de prijzen in de sterrencatalogus op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, te veranderen. Als door een verandering van de sterrencatalogus het aantal sterren dat ingeruild moet worden om een bepaalde prijs te verkrijgen veranderd is, heb je het recht om binnen een week na de verandering van de catalogus de prijs te verkrijgen voor het aantal sterren dat voorafgaand aan de verandering in de catalogus werd aangegeven door een e-mail te versturen naar de klantenservice van Nintendo. Veel prijzen in de sterrencatalogus zijn echter slechts voor een beperkte tijd of in een beperkte oplage beschikbaar. Nintendo is niet verplicht om dergelijke prijzen buiten de aangegeven beperkingen beschikbaar te stellen. Prijzen die beperkt zijn, zullen op grond van volgorde van aanvraag verstrekt worden.

Daarnaast behoudt Nintendo zich het recht voor om prijzen die in de sterrencatalogus worden aangeboden, te vervangen of in te trekken. Indien prijzen in de sterrencatalogus bestaan uit producten die aangeleverd moeten worden door derden, behoudt Nintendo zich het recht voor om de prijzen niet te verstrekken als de prijzen niet door de leverancier aan Nintendo zijn verstrekt. De ingeruilde sterren worden in dat geval vergoed.

Indien Nintendo zich van enige tekortkoming in een prijs bewust wordt, heeft Nintendo het recht om de prijs zonder nadere aankondiging te verwijderen uit de sterrencatalogus.

Nintendo verzendt wezenlijke prijzen uit de sterrencatalogus alleen naar adressen in Nederland.

3.2 Speciale licentievoorwaarden voor software

De volgende licentievoorwaarden zijn van toepassing op digitale online middelen en/of software die je ontvangt als prijs (hierna ‘software’):

Nintendo verleent kosteloos en zonder dat enige gebruiksrechtvergoeding verschuldigd is, het gebruiksrecht op de software die noch freeware, noch software uit het publiek domein is.

Je hebt slechts het recht om de software op één computer te installeren en voor eigen gebruik aan te wenden.

Je mag de software niet installeren, gebruiken en/of toepassen op een computernetwerk, in welke vorm dan ook. Je mag het gebruiksrecht of de software zelf niet, geheel of gedeeltelijk, aan enige andere persoon overdragen of de software verhuren of uitlenen, behalve en alleen voor zover dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan, niettegenstaande voornoemde beperking. Je hebt geen recht om de software te wijzigen, verder te ontwikkelen, te decompileren of aan te passen, behalve en alleen voor zover dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan, niettegenstaande voornoemde beperking.

3.3 Speciale voorwaarden voor mobiele goederen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op content voor je mobiele telefoon die je als prijs ontvangt (hierna ‘mobiele goederen’):

Mobiele goederen mogen uitsluitend worden gedownload voor persoonlijk gebruik, op één mobiele telefoon per gebruiker. Als de gebruiker het merk of model van zijn mobiele telefoon verandert, geeft Nintendo of Europe geen garantie dat de mobiele goederen ook op de nieuwe mobiele telefoon kunnen worden gedownload.

Achtergronden en bewegende achtergronden kunnen alleen naar mobiele telefoons verzonden worden die over WAP-toegang en een kleurenscherm beschikken en waarvan de WAP Push is geactiveerd.

Beltonen kunnen alleen naar mobiele telefoons worden verzonden die over WAP-toegang en Realtone-ondersteuning beschikken en waarvan de WAP Push is geactiveerd.

Mobiele goederen zijn onderhevig aan auteurs- en merkenrecht. Je hebt geen recht om mobiele goederen verder te ontwikkelen, te decompileren of aan te passen, behalve en alleen voor zover dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan, niettegenstaande voornoemde beperking.

3.4 Aansprakelijkheid voor prijzen

De prijzen worden kosteloos en zonder garanties aan jou geleverd. Nintendo garandeert niet dat de prijzen specifieke kenmerken bezitten of dat ze geschikt zijn voor enig doel. Verklaringen over de prijzen zijn van zuiver beschrijvende aard en scheppen geen wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor verklaringen gedaan of gegeven door derden met betrekking tot de prijzen. Door je te registreren bij Club Nintendo, accepteer je dat de prijzen geen specifiek kwaliteitsniveau bezitten.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Club Nintendo-website, inclusief artikelen, beeldmateriaal, schermafbeeldingen, afbeeldingen, logo's, digitale downloads en andere bestanden, is eigendom van Nintendo, tenzij het in eigendom van een derde is en deze het aan Nintendo in licentie heeft gegeven. De inhoud is beschermd onder Nederlandse wetgeving, alsmede onder internationale auteursrechtelijke, merkenrechtelijke en andere wetgeving betreffende intellectuele eigendomsrechten. Auteurs- en merkenrechten op spellen en personages van derden zijn in eigendom van de ondernemingen die deze producten op de markt hebben gebracht of in licentie hebben gegeven. Dergelijke content mag niet gebruikt worden op enige andere website, in publicaties, in openbare voorstellingen, in combinatie met enig ander product dat of dienst die niet van Nintendo is, op enige wijze waardoor verwarring bij consumenten kan ontstaan, op enige wijze waarop Nintendo in een kwaad daglicht komt te staan of op enige wijze die anderszins bedoeld is voor commercieel gebruik of anderszins inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Nintendo.

5. Misbruik van Club Nintendo

Je mag niet:

 • jezelf meer dan één keer registreren als lid van Club Nintendo;
 • onjuiste informatie opgeven bij de registratie;
 • hetzelfde Nintendo-product meer dan één keer registreren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan;
 • een product registreren dat niet rechtmatig is verkregen;
 • gebruik maken van sterren op een andere wijze dan alleen voor persoonlijk gebruik; het is in het bijzonder verboden om sterren te kopen of te verkopen of over te dragen aan een ander persoon;
 • verboden technische hulpmiddelen gebruiken of het gebruik daarvan bevorderen om sterren te verdienen, bijvoorbeeld door het creëren, aanbieden, distribueren of gebruiken van computerprogramma's of andere middelen die een automatische online interactie met Nintendo tot stand brengen, of die Club Nintendo-pincodes creëren.

Als er enig vermoeden bestaat dat je je niet houdt aan bovengenoemde regels, deze algemene voorwaarden hebt geschonden of dat je op welke andere wijze dan ook misbruik hebt gemaakt van Club Nintendo, heeft Nintendo het recht om de inruil van sterren te weigeren en je account op te heffen, inclusief de door jou verdiende sterren. In het geval van kleine overtredingen geeft Nintendo je een waarschuwing aangaande je overtreding alvorens je account op te heffen. In geval van ernstige overtredingen is Nintendo niet verplicht om je een waarschuwing te geven. Ernstige overtredingen zijn schendingen van belangrijke bepalingen in deze algemene voorwaarden. Belangrijke bepalingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de bovenstaande regels.

6. Beëindiging van Club Nintendo

Nintendo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, Club Nintendo op enig moment te beëindigen. Je zal via de Club Nintendo-website geïnformeerd worden over een dergelijke beëindiging en, ter keuze van Nintendo, ook per e-mail bericht worden. In het geval van een dergelijke beëindiging zal Nintendo een vaste termijn vaststellen van tenminste 4 weken waarbinnen sterren die ten tijde van de beëindiging al aan jou zijn toegekend, ingeruild mogen worden conform het aanbod in de sterrencatalogus op het moment van inruil. Na het verlopen van de gestelde termijn zal jouw account tezamen met alle sterren opgeheven worden.

Je kunt je account op elk moment beëindigen door een e-mail te sturen naar: contact@nintendo.nl. Indien je je account beëindigt, zal jouw account tezamen met alle sterren worden opgeheven.

7. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Er is altijd een actuele versie van deze algemene voorwaarden beschikbaar op de website van Club Nintendo. Deze versie is te herkennen aan de geldigheidsdatum bovenaan de pagina. Nintendo heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen voor zover dit noodzakelijk of nuttig is ter verbetering van de dienst of deze aan te passen om wijzigingen in de technische of wettelijke vereisten weer te geven. In het geval van wijzingen maken we hier van tevoren melding van op de Club Nintendo-website en via e-mail. Als je niet binnen vier weken na aankondiging van de wijzigingen bezwaar maakt, zullen de wijzigingen geacht worden door jou te zijn aanvaard. Met de aankondiging zal Nintendo je eraan herinneren dat de wijzigingen geacht worden te zijn aanvaard als je niet binnen vier weken na aankondiging van de wijzigingen bezwaar maakt. Indien je de wijzigingen niet accepteert, behoudt Nintendo zich het recht voor je Club Nintendo-account te beëindigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn.

8. Uitzonderingen op aansprakelijkheid

Nintendo is aansprakelijk conform de wet (a) voor schade die ontstaat als gevolg van dood of schade aan lichaam en/of gezondheid; (b) in geval van opzet; (c) in geval van grove nalatigheid; en/of (d) indien Nintendo niet voldoet aan vereisten inzake productaansprakelijkheid. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan Nintendo slechts aansprakelijk zijn voor lichte nalatigheid in geval van een schending van een “wezenlijke” contractuele verplichting ingevolgde deze Overeenkomst. “Wezenlijke” verplichtingen zijn in dit kader verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de nakoming van de Overeenkomst; indien deze worden geschonden, zou het doel van de Overeenkomst en de nakoming waarop u in het algemeen kunt vertrouwen in gevaar worden gebracht. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de kenmerkende en voorzienbare schade; in andere gevallen is Nintendo niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid. De aansprakelijkheid voor verlies van data is beperkt tot de kosten van het herstellen van die data, welke kosten gemaakt zouden moeten worden als regelmatig back-up kopieën (bezien in verhouding tot het risico) zouden zijn gemaakt, tenzij je kan bewijzen dat het verlies van data ook plaats zou hebben gevonden als geschikte back-up kopieën niet waren gemaakt.

9. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

10. Contact

Als je vragen hebt over Club Nintendo, neem dan contact met ons op via e-mail: contact@nintendo.nl.

 

Eerdere algemene voorwaarden van Club Nintendo, van toepassing voorafgaande aan 1 april 2011.

Introductie

Er is zoveel te zien en te doen hier op de website van Nintendo en wij willen ervoor zorgen dat iedere keer dat je onze website bezoekt, je het hier naar je zin hebt. Om die reden hebben wij een aantal algemene voorwaarden opgesteld die ons helpen deze omgeving prettig en veilig te houden. Het is belangrijk dat je het hiernavolgende goed begrijpt aangezien je, door je te registreren als lid van Club Nintendo, instemt met de algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet, alsmede met onze Privacy Policy. Jonge bezoekers dienen een ouder of verzorger te vragen hen de meer ingewikkelde bepalingen uit te leggen.

Door op de knop 'Lid worden!' te klikken op het einde van het Club Nintendo-registratieproces, ga je er zonder beperkingen of voorbehoud mee akkoord gebonden te zijn en je te houden aan deze Algemene Voorwaarden, de Privacy Policy en iedere andere gepubliceerde richtlijn of regel welke van toepassing is op het individueel gebruik van de Nintendo-website. Alle dergelijke voorwaarden zijn hierbij met een verwijzing verwerkt in de Algemene Voorwaarden.

Voor ouders en/of verzorgers hebben wij een speciaal gedeelte voor ouders ingericht: Info voor ouders. Klik hier om naar Info voor ouders te gaan.

Deze website wordt geëxploiteerd door Nintendo Benelux B.V., gevestigd te Nintendo Benelux B.V. Zoomstede 21, 3431 HK Nieuwegein, postbus 564, 3430 AN Nieuwegein, Nederland (hierna: "Nintendo").

I. Kies jouw Nintendo-land

Deze website is gericht op inwoners van Nederland. Indien je geen inwoner van Nederland bent gebruik dan de knop 'Ander land kiezen' om naar de website van jouw land te gaan.

II. Registreren op de Nintendo-website

Je hebt de mogelijkheid je op onze website te registreren. Als je ervoor kiest dit te doen, is het account dat je daarmee hebt geopend jouw unieke toegangsbewijs naar vele leuke plekken op Nintendo's website. Houd de details van je account te allen tijde geheim. Wij behouden ons het recht voor om stappen te ondernemen tegen en/of het lidmaatschap te beëindigen van iedereen die valse informatie opgeeft bij het registreren, zich voordoet als iemand anders of een account van iemand anders gebruikt. Als je jonger bent dan 16 jaar heb je vóórdat je je kunt registreren toestemming van je ouder of verzorger nodig. De details worden tijdens het registreren vanzelf duidelijk.

1. Beperkingen betreffende het inloggen op de website

Om je op deze website als lid van Club Nintendo te registreren moet je inwoner van Nederland zijn. Indien je geen inwoner van Nederland bent gebruik dan de knop 'Ander land kiezen' om naar de website van jouw land te gaan. Nadat je je hebt geregistreerd op deze website kun je niet meer inloggen op de Nintendo-website van een ander land. Dus, als je je bijvoorbeeld op de website van het Verenigd Koninkrijk hebt geregistreerd, kun je niet meer inloggen op de Franse website. Je dient daarom tijdens het registreren zorgvuldig je land te kiezen.

Dit betekent ook dat:

je de sterren alleen kunt inwisselen voor prijzen uit de sterrencatalogus op de Nintendo-website waar je je hebt geregistreerd;

wanneer je een Club Nintendo-pincode invoert, je ervoor moet zorgen dat je bent ingelogd op de Nintendo-website van jouw land - anders riskeer je de sterren te verliezen die je voor het registreren van je product ontvangt.

2. Privacy

Nintendo werkt hard aan bescherming van jouw privacy en dat zou je zelf ook moeten doen. Wanneer je een bericht achterlaat op internetforums of wanneer je antwoordt op een bericht van iemand anders, plaats dan nooit persoonlijke informatie (zoals echte namen, adressen of telefoonnummers) of informatie over je account, ook wanneer je erom wordt gevraagd, en spreek nooit met iemand af die je hebt ontmoet op een internetforum. Ben je ervan bewust dat wij de gegevens waar je ons van hebt voorzien nooit mogen en zullen overhandigen aan ongeautoriseerde derde partijen. Als iemand Nintendo om toegang vraagt tot zijn of haar account omdat hij of zij het wachtwoord vergeten is en het e-mailadres dat bij het account hoort niet langer actief is, kunnen wij daar geen gehoor aan geven, tenzij diegene kan bewijzen dat het zijn of haar account is. Dit bewijs is vaak erg moeilijk te leveren en dat betekent dat Nintendo zeer zelden toegang tot het account kan verlenen. Om die reden is het uitermate belangrijk dat je je wachtwoord ergens veilig opslaat en dat als je van e-mailadres wisselt, je dit ook meteen doorvoert op de profielpagina van je Nintendo-account.

Wanneer je je registreert op onze website kunnen we enkele persoonlijke gegevens van je verzamelen. Om meer te weten te komen over hoe we jouw gegevens gebruiken en beschermen, vragen we je onze Privacy Policy te lezen.

III. Introductie van het Nintendo Loyaliteitsprogramma

1. Hoe je sterren verdient

Met het Nintendo Loyaliteitsprogramma kun je sterren verdienen door online interactie met Nintendo. Om sterren te verdienen moet je je registreren bij het Nintendo Loyaliteitsprogramma als een lid van Club Nintendo. Je kunt sterren verdienen door je te registreren bij Nintendo en door online interactie met Nintendo. Zowel de activiteiten waarmee sterren verdiend kunnen worden als de hoeveelheid sterren die eraan toegekend worden, kunnen in de toekomst veranderen. Om een product te registreren dient het rechtmatig te zijn aangeschaft. Nintendo behoudt zich het recht voor de registratie te annuleren indien aan dit vereiste niet is voldaan.

2. Hoe je de status van je huidige account kunt controleren

Je kunt de status van je huidige account waarop de door jou verdiende sterren staan, controleren door op Club Nintendo te klikken en in te loggen.

3. Hoe je sterren kunt inruilen

De door jou verdiende sterren kun je inruilen in overeenstemming met de catalogus van het Loyaliteitsprogramma die op dat moment geldig is. Echter, de catalogus van het Loyaliteitsprogramma bevat geen concreet aanbod van bepaalde prijzen, maar een indicatie van welke producten in het algemeen beschikbaar zijn (of waren). Nintendo behoudt zich het recht voor om de catalogus van het Loyaliteitsprogramma op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, te veranderen. Als een prijs door een verandering van de catalogus van het Loyaliteitsprogramma niet meer beschikbaar is of het aantal sterren dat ingeruild moet worden om een bepaalde prijs te verkrijgen, veranderd is, ben je gerechtigd om binnen een week na de verandering van de catalogus van het Loyaliteitsprogramma de prijs voor het aantal sterren dat in eerste instantie in de catalogus van het Loyaliteitsprogramma was aangegeven, te verkrijgen door een e-mail te versturen naar het op deze website aangegeven adres. Sommige prijzen zullen echter slechts voor een beperkte tijd of in een beperkte oplage beschikbaar zijn. Nintendo zal op deze website aangeven of de beschikbaarheid van prijzen beperkt is. Nintendo is niet verplicht om dergelijke prijzen buiten de aangegeven beperkingen beschikbaar te stellen. Prijzen die beperkt zijn, zullen op grond van volgorde van aanvraag verstrekt worden.

Daarnaast behoudt Nintendo zich het recht voor om prijzen in de catalogus van het Loyaliteitsprogramma te vervangen of in te trekken. Indien prijzen in de catalogus van het Loyaliteitsprogramma bestaan uit producten die aangeleverd moeten worden door derden, behoudt Nintendo zich het recht voor om, tegen vergoeding van de ingeruilde sterren, de prijzen niet te verstrekken als de prijzen niet door de leverancier aan Nintendo zijn verstrekt.

Indien Nintendo zich van enige tekortkoming in een prijs bewust wordt, zal Nintendo gerechtigd zijn de prijs zonder nadere aankondiging te verwijderen uit de catalogus van het Loyaliteitsprogramma.

Nintendo zal een prijs alleen naar een adres in Nederland verzenden.

4. Het aantal te verdienen sterren en verval van sterren

Het maximale aantal door jou te verdienen sterren kan in totaliteit beperkt worden door Nintendo. Hiervan word je één week van tevoren in kennis gesteld. Dit geldt niet voor sterren die je al verdiend hebt op het tijdstip van die kennisgeving.

Vierentwintig maanden nadat de sterren verdiend zijn, vervalt hun geldigheid. Niet-ingeruilde sterren die ouder zijn dan vierentwintig maanden worden van je rekening weggestreept. Sterren die je verdiend hebt in de periode voor de introductie van nieuwe Algemene Voorwaarden, vervallen twaalf maanden na de introductie van de nieuwe Algemene Voorwaarden; dat zal dus niet gebeuren voor 1 juni 2008.

Als je aangemeld bent voor de Nintendo-nieuwbrief, zul je geïnformeerd worden over het aantal sterren op je account en over hoeveel sterren er gedurende de volgende vier weken weggestreept zullen worden. Maandelijks zullen er sterren weggestreept worden die meer dan vierentwintig maanden oud zijn en die verdiend zijn na de introductie van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

5. Misbruik van het Nintendo Loyaliteitsprogramma

Je mag niet:

 • jezelf meer dan één keer registreren als lid van Club Nintendo;
 • hetzelfde Nintendo-product meer dan één keer registreren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan;
 • een product registreren dat niet rechtmatig is aangeschaft;
 • gebruik maken van de sterren op een andere wijze dan alleen voor persoonlijk gebruik; het is in het bijzonder verboden om sterren te kopen of te verkopen of over te dragen aan een ander persoon;
 • verboden technische hulpmiddelen gebruiken of het gebruik daarvan bevorderen om sterren te verdienen, bijvoorbeeld door het creëren, aanbieden, distribueren of gebruiken van computerprogramma's of andere middelen die een automatische online interactie met Nintendo tot stand brengen.

Als er enig vermoeden bestaat dat je je niet houdt aan bovengenoemde regels of dat je het Nintendo Loyaliteitsprogramma op enige andere wijze misbruikt, is Nintendo gerechtigd om de inruil van sterren te weigeren en je rekening op te heffen, inclusief de door jou verdiende sterren.

6. Beëindiging en wijziging van het Nintendo Loyaliteitsprogramma

Nintendo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, het Nintendo Loyaliteitsprogramma op enig moment te beëindigen. Je zal via deze website geïnformeerd worden over een dergelijke beëindiging en, ter keuze van Nintendo, ook per e-mail bericht worden. In het geval van een dergelijke beëindiging zal Nintendo een vaste termijn stellen van tenminste 4 weken waarbinnen sterren die ten tijde van de beëindiging al aan jou zijn toegekend, ingeruild mogen worden in overeenstemming met de catalogus van het Loyaliteitsprogramma die geldig is op het moment van de beëindiging. Na het verlopen van de gestelde termijn zal jouw rekening tezamen met alle sterren opgeheven worden.

Nintendo behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen met een toekomstig gevolg door te voeren in het Nintendo Loyaliteitsprogramma, inclusief deze Algemene Voorwaarden. Je zal via deze website geïnformeerd worden over dergelijke wijzigingen en, ter keuze van Nintendo, ook per e-mail bericht worden. Als je niet binnen 4 weken nadat deze wijzigingen aan jou bekend zijn gemaakt, bezwaar maakt, zullen de wijzigingen geacht worden te zijn aanvaard. Als je bezwaar maakt tegen de wijzigingen mag je je deelname aan het Nintendo Loyaliteitsprogramma met onmiddellijke ingang opzeggen.

IV. Speciale voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid voor prijzen en geschenken

De volgende speciale Voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid zijn van toepassing op alle prijzen (waaronder software) die je bij inruil van je sterren of als een geschenk ontvangt (hierna: "Prijzen"). De Prijzen worden kosteloos en zonder garanties aan jou geleverd. Nintendo garandeert niet dat de Prijzen specifieke kenmerken bezitten of dat ze geschikt zijn voor enig doel. Verklaringen over de Prijzen zijn van zuiver beschrijvende aard en scheppen geen wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor verklaringen gedaan of gegeven door derden met betrekking tot de Prijzen. Je accepteert dat de Prijzen geen specifiek kwaliteitsniveau bezitten.

V. Speciale licentievoorwaarden voor software

De volgende licentievoorwaarden zijn van toepassing op digitale online middelen en/of software - met uitzondering van videogames voor Nintendo-systemen - welke je ontvangt als prijs voor het inruilen van je verdiende sterren of als geschenk (hierna: "Software"):

1. Gebruiksrecht

Op grond van deze licentievoorwaarden verleent Nintendo kosteloos en zonder dat ze enige gebruiksrechtvergoeding verschuldigd is, het gebruiksrecht op de Software die noch freeware, noch publiek domein software is, welk gebruiksrecht in deze licentievoorwaarden nader is omschreven.

Je bent slechts gerechtigd om de Software op één computer te installeren en voor eigen gebruik te gebruiken.

Je mag de Software niet installeren, gebruiken en/of toepassen op een computernetwerk, in welke vorm dan ook. Je mag het gebruiksrecht of de Software zelf niet, geheel of gedeeltelijk, aan enige andere persoon overdragen of de Software verhuren of uitlenen en alleen voor zover dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan, niettegenstaande voornoemde beperking. Je bent niet gerechtigd om de Software te wijzigen, verder te ontwikkelen, te decompileren of aan te passen en alleen voor zover dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan, niettegenstaande voornoemde beperking.

2. Back-up kopieën

Je dient regelmatig en met een redelijke tijd ertussen back-up kopieën te maken van alle gegevens die je hebt bewaard op je computersysteem.

VI. Algemene aansprakelijkheid

Nintendo is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging, wijziging, manipulatie en/of verkeerd geadresseerde e-mails en/of data met betrekking tot de invoer, verzameling, overdracht en/of overdracht van de data dat veroorzaakt wordt door andere data netwerken, in het bijzonder door het Internet, telefoonlijnen en/of hardware of software van de abonnee en/of derden. Dit geldt in het bijzonder ook voor foute, incomplete, onderbroken, verwijderde of gebrekkige data.

Nintendo accepteert wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover schade het gevolg is van haar opzet of grove schuld. Voor wanprestatie is Nintendo slechts aansprakelijk indien zij een wezenlijke verplichting niet is nagekomen waarvan de uitvoering van bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van deze overeenkomst; in dat geval is de aansprakelijkheid als volgt beperkt:

 • de aansprakelijkheid is beperkt tot zodanige schade waarvan, ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst, verwacht kan worden dat deze het gevolg zal zijn van de schadeveroorzakende handeling;
 • de aansprakelijkheid voor verlies van data is beperkt tot de kosten van het herstellen van die data, welke kosten gemaakt zouden moeten worden als regelmatig back-up kopieën (bezien in verhouding tot het risico) zouden zijn gemaakt, tenzij je kan bewijzen dat het verlies van data ook plaats zou hebben gevonden als geschikte back-up kopieën niet waren gemaakt.

Het bovenstaande laat Nintendo's aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel en/of aansprakelijkheid op grond van productaansprakelijkheid als bedoeld in het Nederlands Burgerlijk Wetboek onverlet.

Nintendo heeft geen websites van derde partijen goedgekeurd of gecontroleerd die gelinkt zijn aan deze site en is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van die websites. Jouw gebruik van dergelijke websites van derde partijen is onderworpen aan de algemene voorwaarden van die sites.

VII. Intellectuele eigendomsrechten

Behalve voor zover noodzakelijk om bevoegd toegang tot deze website te krijgen voor normaal gebruik, is het niet toegestaan de layout en het design van deze website of de informatie en het materiaal dat op de afzonderlijke webpagina's is gepubliceerd geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te downloaden, te verzenden, te wijzigen of op te slaan op papier, elektronische media (inclusief, maar niet beperkt tot elke database of elk gedeelte van Internet), CD-Rom of enig ander offline-product.

De inhoud van deze website, inclusief artikelen, beeldmateriaal, 'screenshots', afbeeldingen, logo's, digitale downloads en andere bestanden is eigendom van Nintendo, tenzij het in eigendom van een derde is en deze het aan Nintendo in licentie heeft gegeven, en is auteursrechtelijk, merkenrechterlijk, alsmede op basis van andere wetgeving betreffende intellectuele eigendomsrechten beschermd. Auteurs- en merkenrechten op spellen en karakters van derden zijn in eigendom van de ondernemingen die deze producten op de markt hebben gebracht of in licentie hebben gegeven.

De inhoud van deze website, inclusief artikelen, beeldmateriaal, 'screenshots', afbeeldingen, logo's, digitale downloads en andere bestanden mag niet gebruikt worden op enige andere website, in publicaties, in openbare voorstellingen, in combinatie met enig ander product dat, of dienst die, niet van Nintendo is, op enige wijze waarop verwarring bij consumenten kan ontstaan, op enige wijze waarop Nintendo in een kwaad daglicht komt te staan of op enige wijze die anderszins bedoeld is voor commercieel gebruik of anderszins inbreuk maakt op Nintendo's intellectuele eigendomsrechten.

Nintendo geeft geen toestemming aan individuen om enige inhoud van deze website te gebruiken. Omdat wij duizenden van dergelijke verzoeken ontvangen is ons beleid om gebruik van onze merken en auteursrechten af te wijzen, anders dan is toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden.

VIII. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle verdere overeenkomsten die op grond of ten gevolge van deze Algemene Voorwaarden zijn of worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

IX. Prijzen Loyaliteitscatalogus bedoeld voor mobiele telefoons

De prijzen uit de Loyaliteitscatalogus die bedoeld zijn voor mobiele telefoons, kunnen slechts op één telefoon per gebruiker gedownload worden. Als de gebruiker het merk of model van zijn mobiele telefoon verandert, garandeert Nintendo of Europe niet dat de prijzen ook op het nieuwe merk of model gedownload kunnen worden. Prijzen voor mobiele telefoons kunnen maar één keer (per gebruiker) gedownload worden.

Achtergronden en bewegende achtergronden kunnen alleen naar mobiele telefoons verzonden worden die over WAP-toegang en een kleurenscherm beschikken, en waarvan de WAP Push geactiveerd is.

Beltonen kunnen alleen naar mobiele telefoons verzonden worden die over WAP-toegang en Realtone-ondersteuning beschikken, en waarvan de WAP Push geactiveerd is.

De downloadbare producten zijn onderhevig aan auteurs- en merkenrecht. Het verder verspreiden van deze producten door de gebruiker is dan ook niet toegestaan.

De downloadbare producten zijn alleen voor privé gebruik door de gebruiker. Het is illegaal om de producten voor commerciële doeleinden te gebruiken.