My Nintendo Store: Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten uit de My Nintendo Store door Nintendo of Europe GmbH (“Nintendo”, “wij” of “ons”) aan jou. De in de My Nintendo Store aangeboden producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.

De My Nintendo Store wordt geëxploiteerd door Nintendo of Europe GmbH, die haar hoofdkantoor heeft te Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland en ingeschreven is bij de rechtbank van Frankfurt am Main onder HRB 101840, uitvoerend directeur: Koji Miyake, btw-nummer DE 132095955, e-mail: contact@nintendo.de, faxnummer: +49 (0) 69 66 77 47 731.

1. Bestellingen

De My Nintendo Store is een door ons aangeboden Nintendo-accountdienst. Om bestellingen te kunnen plaatsen via de My Nintendo Store, moet je dan ook een overeenkomst voor een Nintendo-account hebben gesloten en ingelogd zijn op je Nintendo-account op onze website bij het sluiten van de koopovereenkomst.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je een natuurlijke persoon van ten minste 18 jaar oud zijn en in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal of Spanje (met uitzondering van de Canarische Eilanden), België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden of Zwitserland (met uitzondering van Samnaun) wonen (de “Deelnemende Landen”).

Je moet de goederen die je wil kopen in een virtueel winkelmandje plaatsen en je adres en betaalgegevens invullen zodra je het verzoek daartoe krijgt. Je krijgt de mogelijkheid om je bestelling te controleren en de bijzonderheden van je bestelling te wijzigen. Wanneer je op “Nu kopen” drukt, ga je een bindende koopovereenkomst aan. Wij slaan de gegevens van je aankoop op om je bestelling te kunnen verwerken en je ontvangt een bevestiging per e-mail.

Je gaat er hierbij mee akkoord dat Nintendo je alleen een elektronische factuur stuurt (per e-mail).

2. Taal van de overeenkomst, bewaring van de tekst van de overeenkomst

De talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten, zijn het Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees en Spaans. De taal van de overeenkomst komt overeen met de taal van het land dat je voor deze website hebt geselecteerd; voor België en Zwitserland zijn verschillende talen beschikbaar waarvan je er één moet kiezen.

De tekst van de overeenkomst wordt niet door ons bewaard. Wel kun je de van toepassing zijnde algemene verkoopvoorwaarden op de internetpagina van de My Nintendo Store voor jouw land bekijken. Je kunt deze pagina ook afdrukken of opslaan met gebruikmaking van de hiervoor gebruikelijke functies op je internetbrowser. Je kunt deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de gegevens van je bestelling ook archiveren door de Algemene Verkoopvoorwaarden te downloaden en de gegevens die samengevat zijn op de laatste pagina van het bestelproces in de internetwinkel op te slaan, met gebruikmaking van de functies op je internetbrowser.

3. Prijzen en betalingen

De prijzen worden in euro’s vermeld. Voor Zwitserland worden de prijzen in Zwitserse francs vermeld. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Wij accepteren alleen betalingen per creditcard. De koopprijs en de afleveringskosten moeten volledig worden betaald wanneer je je bestelling plaatst.

Bij een aankoop door middel van een creditcard wordt je creditcard belast wanneer wij de bestelling verzenden.

4. Levering, afleveringskosten, kosten van retourneren bij herroeping en accijnzen

Wij leveren alleen per postorder. Het ophalen van goederen door de klant is niet mogelijk. Wij leveren geen goederen af bij pakketophaalpunten.

De goederen worden afgeleverd op het bezorgadres dat je bij het plaatsen van de bestelling opgeeft. Wij leveren niet op adressen buiten de Deelnemende Landen.

In Zwitserland leveren wij met gebruikmaking van DHL. In de andere Deelnemende Landen maken wij gebruik van andere leveringspartners.

Informatie over de levertijd wordt gegeven op de pagina met informatie over het betreffende product en vóór de plaatsing van de bestelling.

De levertermijn begint bij vooruitbetaling te lopen op de dag na het sluiten van de overeenkomst en eindigt bij het verstrijken van de laatste dag van de termijn. Indien de laatste dag op de plaats van bezorging op een zaterdag, zondag of nationaal erkende, algemene feestdag valt, wordt de eerstvolgende werkdag als laatste dag beschouwd.

Wanneer je meerdere producten met verschillende levertermijnen in één bestelling plaatst, kunnen wij de goederen in één zending versturen. In dit geval is de van toepassing zijnde levertermijn voor alle bestelde goederen de termijn die geldt voor het product in je bestelling met de langste levertermijn.

Bij wijze van uitzondering geldt dat wij niet verplicht zijn tot levering van de bestelde goederen wanneer wij aan onze kant de goederen goed besteld hebben, maar deze verkeerd of te laat zijn geleverd (congruente dekkingstransactie). Als aanvullende voorwaarde geldt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de niet-beschikbaarheid van de goederen en dat wij jou hiervan onverwijld in kennis hebben gesteld. Daarnaast moeten wij het risico van de inkoop van de bestelde goederen niet op ons hebben genomen. In geval van een corresponderende niet-beschikbaarheid van de goederen betalen wij alle door jou gedane betalingen onverwijld terug. Wij aanvaarden niet het risico dat een besteld product moet worden ingekocht (inkooprisico). Dit geldt ook in geval van bestellingen van goederen die slechts qua aard en kenmerken zijn omschreven (generieke goederen).

Alle afleveringskosten zijn voor rekening van jou als koper. Bij aflevering in een niet-EU land kunnen er voor je bestelling aanvullende invoerrechten of -heffingen gelden die bij aankomst van het pakket op de aangegeven bestemming worden geheven. Alle extra kosten voor de douane-inklaring zijn voor jouw rekening. Wij hebben geen invloed op die kosten. Voor meer informatie over de douanevoorschriften adviseren wij je om contact op te nemen met je lokale douanekantoor. NB: bij bestellingen uit de My Nintendo Store geldt dat jij als importeur wordt aangemerkt en moet voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land waarin je de producten ontvangt.

5. Uitleg van herroepingsrechten

===========================================

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum waarop jij, of een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen, of bij deelleveringen: de laatst geleverde zaken, in bezit hebt/heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, faxnummer: +49 (0) 69 66 77 47 731, e-mailadres: contact@nintendo.de) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het pdf icon bijgevoegde modelformulier (PDF, 17 kB) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet je de mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je moet de goederen naar ons terugsturen of aan ons afgeven op het volgende adres:

Fiege Logistik Stiftung & Co. KG
Lager W
Märkische Allee 15
14979 Großbeeren
Duitsland

zonder vertraging en in elk geval binnen veertien dagen na de datum waarop je de herroeping van deze overeenkomst aan ons hebt medegedeeld. Je hebt je gehouden aan deze termijn indien je de goederen vóór het verstrijken van de veertien dagen verzendt. De kosten van het retourneren van de goederen zijn voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor een daling van de waarde van de goederen wanneer deze waardedaling het gevolg is van een andere wijze van hantering van de goederen dan die welke nodig is ter vaststelling van de aard, eigenschappen en werking daarvan.

===========================================

Het herroepingsrecht eindigt voortijdig in het geval van overeenkomsten:

 • inzake de levering van verzegelde goederen die in verband met de bescherming van de gezondheid of om redenen van hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd indien de verzegeling na aflevering is verwijderd;
 • inzake de levering van geluids- of video-opnames of software (zoals PC- en videogames) in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na aflevering is verwijderd;
 • inzake de levering van digitale content die niet op een fysieke gegevensdrager staat, indien wij met de nakoming van de overeenkomst zijn begonnen nadat je uitdrukkelijk akkoord gegaan bent met het feit dat wij vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met de nakoming van de overeenkomst beginnen en jij hebt bevestigd dat je weet dat je je herroepingsrecht verliest door akkoord te gaan met het feit dat wij met die nakoming beginnen;
 • inzake de levering van diensten indien wij de dienst volledig hebben geleverd en pas met de levering van de dienst waren begonnen nadat jij hier uitdrukkelijk mee akkoord gegaan bent en tegelijkertijd hebt bevestigd dat je weet dat je bij de volledige nakoming van de overeenkomst door ons je herroepingsrecht verliest.

Modelformulier voor herroeping

 • Aan Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, faxnummer: +49 69 667747 95412, e-mailadres: contact@nintendo.de:
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van Nintendo totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. Gebreken

In geval van gebreken zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Indien de goederen als bijkomend voordeel met een fabrieksgarantie zijn geleverd, blijven alle rechten die van een fabrieksgarantie afhankelijk zijn voortbestaan, ongeacht mogelijke wettelijke rechten, en laten zij deze laatste onverlet.

8. Nintendo’s aansprakelijkheid jegens jou

In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verkoopvoorwaarden door ons, is Nintendo aansprakelijk voor de schade die optreedt als voorzienbaar gevolg van het verwijtbare handelen of de tekortkoming in de nakoming van de verkoopvoorwaarden door ons.

Een verlies of schade wordt voorzienbaar geacht, indien dit/deze een voor de hand liggend gevolg is van onze tekortkoming in de nakoming of indien deze door jou en ons is overwogen op het moment dat jij een product bestelde waarop deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor een verlies of schade dat/die niet voorzienbaar is.

De door de My Nintendo Store aangeboden producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Dit betekent dat wij niet aansprakelijk zijn voor winstderving, omzetderving, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of ondernemingskansen.

Onze aansprakelijkheid wordt op geen enkele wijze door ons uitgesloten of beperkt voor: opzet of grove schuld, dood, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, fraude of bedrieglijke onjuiste voorstellingen van zaken, de niet-nakoming van wetsbepalingen met betrekking tot onze rechten op het intellectuele eigendom van Nintendo, de niet-nakoming van wetsbepalingen met betrekking tot de beschrijving, goede kwaliteit en geschiktheid voor het beoogde doel van de door de My Nintendo Store aangeboden producten en productaansprakelijkheid.

9. Nintendo klantenservice

De contactgegevens van de klantenserviceafdeling van Nintendo die voor jou verantwoordelijk is, zijn te vinden op http://contact.nintendo.eu.

10. Beperken van gebruik van de My Nintendo Store

Er bestaat geen recht om producten uit de My Nintendo Store te kunnen bestellen. Met name in het geval van fraude, poging tot bedrog of een vermoeden van andere illegale activiteiten in verband met bestellingen bij de My Nintendo Store, kan Nintendo klanten uitsluiten van de mogelijkheid om producten uit de My Nintendo Store te bestellen en/of een andere betaalmethode verlangen.

11. Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Consumenten die hun normale verblijfplaats in het buitenland hebben, kunnen echter een beroep doen op de dwingendrechtelijke voorschriften voor consumentenbescherming van hun thuisland.

12. Informatie over methodes voor onlinegeschillenbeslechting en alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten

De Europese Commissie heeft een onlineplatform gecreëerd voor de beslechting van geschillen tussen ondernemers en consumenten (het “ODR-platform”). Het ODR-platform is toegankelijk via https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht tot deelname en nemen momenteel niet deel aan alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures bij geschillenbeslechtingsorganen.